Stowarzyszenie

Zarząd: Maria Guzy, Beata Paluch, Beata Merkowska, Dagmara Olejnik, Agnieszka Korta Żak

Komisja Rewizyjna: Anna Karolina Braniecka, Monika Trela, Anna Wrona, Elżbieta Krzynówek

oferta

STATUT STOWARZYSZENIA

 

Rozdział I. Postanowienia ogólne

§ 1

Stowarzyszenie o nazwie Bene Tibi, zwane dalej Stowarzyszeniem, działa na podstawie ustawy Prawo o Stowarzyszeniach oraz postanowień niniejszego statutu.

§ 2

Siedzibą Stowarzyszenia jest Wielmoża w woj. małopolskim, powiecie krakowskim.

§ 3

1. Terenem działania Stowarzyszenia jest obszar Rzeczpospolitej Polskiej.

2. Dla realizacji celów statutowych Stowarzyszenie może prowadzić działania poza granicami kraju na terenie innych państw, z poszanowaniem tamtejszego prawa.

§ 4

1. Stowarzyszenie posiada osobowość prawną.

2. Stowarzyszenie jest powołane na czas nieokreślony.

§ 5

Stowarzyszenie może współpracować z krajowymi, zagranicznymi i międzynarodowymi organizacjami, zrzeszeniami i innymi instytucjami. Może pozostawać członkiem tych organizacji, zrzeszeń oraz pozostałych instytucji na zasadach pełnej autonomii.

§ 6

1. Stowarzyszenie opiera swoją działalność na pracy społecznej członków. Do prowadzenia swoich działań może zatrudniać pracowników oraz powoływać biura.

2. Działalność Stowarzyszenia mogą wspierać ochotniczo i bez pobierania wynagrodzenia osoby niebędące jego członkami.

 

Rozdział II. Cele i sposoby ich realizacji

§ 7

1. Stowarzyszenie powstało w celu kreowania i wspierania różnego rodzaju inicjatyw społecznych, kulturalnych i edukacyjnych oraz ukierunkowanych na aktywizację projektów multidyscyplinarnych, a w szczególności: 

 1. pobudzania aktywności społecznej i obywatelskiej, takich grup społecznych jak osoby niepełnosprawne, seniorzy, dzieci i młodzież, bezrobotni, kobiety, mniejszości narodowe i etniczne oraz inne osoby zagrożone wykluczeniem społecznym

 2. inicjowania działań z zakresu edukacji dzieci, młodzieży i dorosłych (w tym seniorów)

 3. kreowania atrakcyjnej i zróżnicowanej oferty zagospodarowania wolnego czasu i rozwoju osobowego

 4. animowania wydarzeń kulturalnych, naukowych oraz działań edukacyjnych

 5. wspierania rozwoju społeczeństwa obywatelskiego

 6. promocji i wspierania młodych artystów, twórców i naukowców

 7. promocji i wspierania innowacyjności oraz przedsiębiorczości, zwłaszcza wśród młodzieży i osób 50+

 8. propagowania i ochrony dziedzictwa kulturowego

 9. wspierania, podtrzymywania i upowszechniania tradycji narodowej, pielęgnowania polskości oraz rozwoju świadomości narodowej, obywatelskiej i kulturowej

 10. inicjowania działań na rzecz mniejszości narodowych i etnicznych oraz języka regionalnego

 11. inicjowania dialogu międzykulturowego oraz rozwijania kontaktów i współpracy międzynarodowej

 12. podejmowania działań na rzecz integracji i życia w zjednoczonej Europie

 13. działania na rzecz ochrony i promocji zdrowia
 14. działania na rzecz osób niepełnosprawnych

 15. promocji i organizacji wolontariatu

 16. działań promujących Rzeczypospolitą Polską za granicą

 17. podejmowania działań na rzecz aktywizacji fizycznej i intelektualnej seniorów
 18. działań związanych z upowszechnianiem i ochroną wolności i praw człowieka oraz swobód obywatelskich, a także równych praw kobiet i mężczyzn

 19. promocji zatrudnienia i aktywizacji zawodowej oraz społecznej osób pozostających bez pracy i zagrożonych zwolnieniem z pracy.

§ 8

1. Cele zawarte w §7 Stowarzyszenie realizuje zarówno w formie nieodpłatnej jak i odpłatnej działalności pożytku publicznego).

2. Stowarzyszenie nie prowadzi działalności gospodarczej.

§ 9

Stowarzyszenie realizuje swoje cele w szczególności poprzez:

 1. realizowanie własnych i partnerskich projektów zbieżnych z celami Stowarzyszenia

 2. organizowanie warsztatów twórczych dla dzieci, młodzieży, osób niepełnosprawnych
  i seniorów

 3. propagowanie i organizowanie wymiany międzykulturowej, w szczególności poprzez organizację wyjazdów, warsztatów, prelekcji

 4. organizowanie konferencji, seminariów, kursów, szkoleń i wykładów, debat, prezentacji

 5. organizowanie rajdów, zlotów, wypraw, zajęć aktywności fizycznej

 6. organizowanie lub wspieranie wydarzeń artystycznych i imprez kulturalnych, m.in. wystaw, przeglądów, festiwali, konkursów, pokazów, spektakli, koncertów

 7. organizację produkcji audiowizualnej na potrzeby promocji i dokumentowania realizowanych projektów oraz innych potrzeb związanych z ich realizacją

 8. kampanie informacyjne w mediach

 9. rozpowszechnianie dobrych i sprawdzonych wzorców, w tym poprzez międzynarodową współpracę i wymianę doświadczeń

 10. partnerską współpracę z innymi organizacjami, władzami samorządowymi, państwowymi, sektorem gospodarczym oraz środkami masowego przekazu

 11. wydawanie książek, czasopism, broszur i wszelkich innych nośników informacji, związanych z celami Stowarzyszenia

 12. prowadzenie działalności edukacyjno- szkoleniowej i doradczej

m. wykorzystywanie nowych technologii ICT oraz innowacyjnych rozwiązań technologicznych, jak np. platformy edukacyjne, dedykowane aplikacje mobilne, etc.

Rozdział III. Członkowie Stowarzyszenia 

§ 10

1. Członkami Stowarzyszenia mogą być osoby fizyczne i prawne. Osoba prawna może być jedynie członkiem wspierającym Stowarzyszenie.

2. Stowarzyszenie posiada członków:

 1. zwyczajnych

 2. wspierających

 3. honorowych

§ 11

1. Członkiem zwyczajnym Stowarzyszenia może być każda osoba fizyczna posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych i niepozbawiona praw publicznych, która złoży pisemną deklarację popartą pisemną rekomendacją dwóch członków Stowarzyszenia.

2. Przyjęcia nowych członków dokonuje Zarząd uchwałą podjętą nie później niż w ciągu dwóch miesięcy od daty złożenia deklaracji.

3. Od uchwały Zarządu odmawiającej przyjęcia w poczet członków zwyczajnych Stowarzyszenia przysługuje odwołanie do Walnego Zebrania Członków, które należy złożyć w ciągu 14 dni od otrzymania powiadomienia o odmowie przyjęcia. Uchwała Walnego Zebrania Członków jest w tej sprawie ostateczna.

4. Założyciele Stowarzyszenia stają się członkami zwyczajnymi Stowarzyszenia. Nie stosuje się w tym wypadku postanowień ust. 1-3.

§ 12

1. Członkiem wspierającym Stowarzyszenia może zostać osoba fizyczna i prawna deklarująca pomoc finansową, rzeczową, organizacyjną lub merytoryczną w realizacji celów Stowarzyszenia.

2. Członkiem wspierającym staje się po złożeniu pisemnej deklaracji na podstawie uchwały Zarządu podjętej nie później niż w ciągu dwóch miesięcy od daty złożenia deklaracji.

3. Od uchwały Zarządu odmawiającej przyjęcia w poczet członków wspierających Stowarzyszenia przysługuje odwołanie do Walnego Zebrania Członków, które należy złożyć w ciągu 14 dni od otrzymania powiadomienia o odmowie przyjęcia. Uchwała Walnego Zebrania Członków jest w tej sprawie ostateczna.

§ 13

1. Członkiem honorowym Stowarzyszenia może być osoba fizyczna, która wniosła wybitny wkład w działalność i rozwój Stowarzyszenia lub osoba, której dorobek i doświadczenie może mieć pozytywny wpływ na rozwój lub działalność Stowarzyszenia.

2. Członkiem honorowym staje się po przyjęciu uchwały przez Walne Zebranie na wniosek Zarządu albo na wniosek złożony przez co najmniej 6 członków Stowarzyszenia.

§ 14

Członkowie zwyczajni mają prawo do:

 1. biernego i czynnego uczestniczenia w wyborach do władz Stowarzyszenia, tj. czynnego i biernego prawa wyborczego

 2. korzystania z dorobku i wszelkich form działalności Stowarzyszenia

 3. udziału w zebraniach, wykładach oraz imprezach organizowanych przez Stowarzyszenie

 4. zgłaszania wniosków co do działalności Stowarzyszenia.

§ 15

Członkowie zwyczajni mają obowiązek:

 1. brania udziału w działalności Stowarzyszenia i w realizacji jego celów

 2. uczestniczenia w walnych zebraniach członków

 3. przestrzegania statutu i uchwał władz Stowarzyszenia

 4. regularnego opłacania składek.

§ 16

1. Członkowie wspierający i honorowi nie posiadają biernego oraz czynnego prawa wyborczego, mogą jednak brać udział z głosem doradczym w posiedzeniach statutowych władz Stowarzyszenia, poza tym posiadają takie prawa jak członkowie zwyczajni.

2. Członkowie honorowi i wspierający są zwolnieni z obowiązku opłacania składek członkowskich.

3. Członkowie wspierający i honorowi mają obowiązek przestrzegania statutu oraz uchwał władz Stowarzyszenia.

§ 17

1. Utrata członkowstwa w Stowarzyszeniu następuje na skutek:

 1. dobrowolnej rezygnacji pisemnej z przynależności do Stowarzyszenia złożonej na ręce Zarządu

 2. wykluczenia przez Zarząd:

  • z powodu zalegania z opłatą składek członkowskich lub innych zobowiązań, przez okres przekraczający dziewięć miesięcy

  • z powodu naruszenia zasad statutowych, nieprzestrzegania postanowień i uchwał władz Stowarzyszenia

  • ze względu na brak przejawów aktywnej działalności na rzecz Stowarzyszenia
 3. utraty praw obywatelskich na mocy prawomocnego wyroku sądu

 4. śmierci członka lub utraty osobowości prawnej przez członka wspierającego.

2. Od uchwały Zarządu w sprawie pozbawienia członkostwa w Stowarzyszeniu przysługuje odwołanie do Walnego Zebrania Członków w terminie 14 dni od daty doręczenia stosownej uchwały. Odwołanie jest rozpatrywane na najbliższym Walnym Zebraniu Członków. Uchwała Walnego Zebrania jest ostateczna.

  

Rozdział IV. Władze Stowarzyszenia

§ 18

Władzami Stowarzyszenia są:

 1. Walne Zebranie Członków

 2. Zarząd

 3. Komisja Rewizyjna.

§ 19

1. Zarząd i Komisja Rewizyjna Stowarzyszenia wybierane są przez Walne Zebranie Członków w głosowaniu jawnym zwykłą większością głosów, w obecności co najmniej 1/2 członków. Walne Zebranie może zdecydować o przeprowadzeniu głosowania tajnego

2. W razie, gdy skład władz Stowarzyszenia ulegnie zmniejszeniu w czasie trwania kadencji, uzupełnienie ich składu może nastąpić w drodze kooptacji, której dokonują pozostali członkowie organu, który uległ zmniejszeniu. W trybie tym można powołać nie więcej niż połowę składu organu. 

§ 20

1. Uchwały wszystkich władz Stowarzyszenia zapadają w głosowaniu jawnym zwykłą większością głosów, przy obecności co najmniej połowy członków uprawnionych do głosowania w pierwszym terminie, w drugim terminie bez względu na liczbę obecnych członków, chyba, że dalsze postanowienia statutu stanowią inaczej.

2. Każdy członek władz Stowarzyszenia ma jeden głos, z zastrzeżeniem § 24 ust. 3 i § 26 ust.3 Statutu  

§ 21

Kadencja wszystkich wybieralnych władz Stowarzyszenia trwa 3 lata.

 

Walne Zebranie Członków 

§ 22

1. Najwyższą władzą Stowarzyszenia jest Walne Zebranie Członków.

2. Walne Zebranie może być zwyczajne i nadzwyczajne.

3. Zwyczajne Walne Zebrania zwołuje Zarząd raz w roku, jako sprawozdawcze i co trzy lata, jako sprawozdawczo-wyborcze, zawiadamiając członków o jego terminie, miejscu i proponowanym porządku obrad co najmniej na 14 dni przed terminem Walnego Zebrania. Jeśli na zebraniu nie ma wymaganego kworum, zwołuje się zebranie w drugim terminie nie później niż w ciągu miesiąca od dnia zwołania Walnego Zebrania Członków.

4. Walne Zebranie obraduje wg uchwalonego przez siebie regulaminu obrad.

5. Nadzwyczajne Walne Zebranie zwołuje Zarząd:

 1. z własnej inicjatywy

 2. na żądanie Komisji Rewizyjnej

 3. na pisemny wniosek co najmniej 1/3 ogólnej liczby członków zwyczajnych Stowarzyszenia.

6. Nadzwyczajne Walne Zebranie powinno zostać zwołane przed upływem 21 dni od daty zgłoszenia wniosku lub żądania i obradować nad sprawami, dla których zostało zwołane. 

§ 23

Do kompetencji Walnego Zebrania należy:

 1. określenie głównych kierunków działania i rozwoju Stowarzyszenia

 2. uchwalanie zmian statutu

 3. wybór i odwoływanie wszystkich władz Stowarzyszenia

 4. udzielanie Zarządowi absolutorium na wniosek Komisji Rewizyjnej

 5. rozpatrywanie i zatwierdzanie sprawozdań władz Stowarzyszenia

 6. rozpatrywanie odwołań od uchwał Zarządu

 7. podejmowanie uchwały o rozwiązaniu Stowarzyszenia i przeznaczeniu jego majątku

 8. podejmowanie uchwał w sprawie przyjęcia członka honorowego

 9. podejmowanie uchwał we wszystkich sprawach niezastrzeżonych do kompetencji innych władz Stowarzyszenia.

 

Zarząd

§ 24

1. Zarząd jest powołany do kierowania całą działalnością Stowarzyszenia zgodnie z uchwałami Walnego Zebrania Członków, a także reprezentuje Stowarzyszenie na zewnątrz.

2. Zarząd składa się z 3 do 5 osób. O liczebności członków Zarządu każdorazowo decyduje Walne Zebranie Członków.

3. Decyzje Zarządu zapadają w formie uchwał zwykłą większością głosów. W przypadku równego rozłożenia głosów, decydujący głos ma osoba składająca wniosek o podjęcie danej uchwały przez Zarząd.

4. Posiedzenia Zarządu odbywają się w miarę potrzeb, nie rzadziej jednak niż raz na kwartał.  

§ 25

Do kompetencji Zarządu należy:

 1. kierowanie bieżącą pracą Stowarzyszenia

 2. realizowanie uchwał Walnego Zebrania Członków

 3. zarządzanie majątkiem Stowarzyszenia

 4. planowanie i prowadzenie gospodarki finansowej

 5. reprezentowanie Stowarzyszenia na zewnątrz i działanie w jego imieniu

 6. podejmowanie uchwał w przedmiocie przyjęcia i wykluczenia członków Stowarzyszenia

 7. zwoływanie Walnego Zebrania Członków

 8. ustalanie wysokości i terminu zapłaty składek członkowskich.

Komisja Rewizyjna

§ 26

1.Komisja Rewizyjna powołana jest do sprawowania kontroli nad działalnością Stowarzyszenia.

2. Komisja Rewizyjna składa się z 3 do 5 osób, w tym przewodniczącego wybieranego na pierwszym posiedzeniu komisji. O liczebności członków Komisji Rewizyjnej każdorazowo decyduje Walne Zebranie Członków.

3. Decyzje Komisji Rewizyjnej zapadają w formie uchwał zwykłą większością głosów. W przypadku równego rozłożenia głosów, decydujący głos ma przewodniczący Komisji Rewizyjnej.

4. Posiedzenia Komisji Rewizyjnej odbywają się w miarę potrzeb, nie rzadziej jednak niż raz w roku. Posiedzenia Komisji zwołuje przewodniczący.

§ 27

Do kompetencji Komisji Rewizyjnej należy:

 1. kontrola całokształtu działalności Stowarzyszenia

 2. ocena pracy Zarządu, w tym corocznych sprawozdań i bilansu

 3. składanie sprawozdań na Walnym Zebraniu Członków wraz z oceną działalności Stowarzyszenia i Zarządu Stowarzyszenia

 4. wnioskowanie do Walnego Zebrania Członków o udzielanie absolutorium Zarządowi

 5. wnioskowanie o odwołanie całego Zarządu w razie jego bezczynności lub bezczynnego członka Zarządu

 6. wnioskowanie o zwołanie Nadzwyczajnego Walnego Zebrania Członków.

 

Rozdział V. Majątek i gospodarka finansowa 

§ 28

1. Majątek Stowarzyszenia powstaje:

 1. ze składek członkowskich

 2. z darowizn, zapisów, spadków i innych świadczeń od osób fizycznych i prawnych dokonanych na rzecz Stowarzyszenia

 3. z dotacji, subwencji, grantów, lokat, środków z funduszy publicznych, oprocentowania z rachunków bankowych i lokat

 4. ze zbiórek publicznych oraz z ofiarności prywatnej

 5. z wpływów z własnej działalności statutowej.

2. Stowarzyszenie prowadzi gospodarkę finansową zgodnie z obowiązującymi przepisami.

3. Decyzje w sprawie nabywania, zbywania i obciążania majątku Stowarzyszenia podejmuje Zarząd.

 

Sposób reprezentacji

§ 29

Do składania oświadczeń woli w imieniu Stowarzyszenia, w tym w sprawach majątkowych, uprawnionych jest dwóch członków zarządu działających łącznie.

 

Rozdział VI. Zmiany statutu, rozwiązanie Stowarzyszenia

§ 30

Uchwałę w sprawie zmiany statutu Stowarzyszenia podejmuje Walne Zebranie Członków bezwzględną większością głosów, w obecności przynajmniej połowy członków uprawnionych do głosowania.

§ 31

1. Uchwałę o rozwiązaniu Stowarzyszenia podejmuje Walne Zebranie Członków kwalifikowaną większością 2/3 głosów przy obecności co najmniej połowy członków uprawnionych do głosowania.

2. Podejmując uchwałę o rozwiązaniu Stowarzyszenia, Walne Zebranie Członków określa sposób jego likwidacji oraz przeznaczenia majątku Stowarzyszenia.

 

Rozdział VII. Postanowienia końcowe 

§ 32

1. Stowarzyszenie używa pieczęci i wywiesza szyldy zgodnie z obowiązującymi przepisami.

2. Stowarzyszenie może używać wyróżniającego go znaku graficznego oraz odpowiedników swojej nazwy w języku obcym.

3. Stowarzyszenie może ustanawiać odznaki, medale, nagrody oraz przyznawać je osobom fizycznym i prawnym zasłużonym dla Stowarzyszenia lub celów obranych przez Stowarzyszenie.

 

Statut przyjęto uchwałą w dniu 23 III 2015r.

Przyjęty przez wszystkich założycieli.

 

Zmianę w statucie przyjęto uchwałą w dniu 11.XII.2017 na Nadzwyczajnym Walnym Zebraniu Stowarzyszenia.

Statut z wprowadzoną zmianą podpisał zarząd i protokolant.